Príomh-chainteoirí

Laurent Cammarata

Ollscoil Alberta, Campas Saint-Jean

Is Ollamh Comhlach le hOideachas é Laurent Cammarata i gCampas Saint-Jean, Ollscoil Alberta, Ceanada. Bhíodh an Dr Cammarata ina mhúinteoir teanga roimhe sin, agus tá sé ina oide múinteoirí anois le breis is cúig bliana déag. Tá sé ag obair faoi láthair i réimse an ullmhúcháin agus na forbartha gairmiúla leanúnaí do mhúinteoirí K-12 i suíomhanna tumoideachais Fraincise agus suíomhanna mionteanga francophone i gCeanada. Go hachomair, bíonn a chuid taighde dírithe ar an taithí a bhíonn ag múinteoirí ar theagasc ábharbhunaithe a chur i bhfeidhm i gcomhthéacsanna oideachais éagsúla agus ar na himpleachtaí d’oideachas múinteoirí agus don fhorbairt ghairmiúil. Faoi láthair, tá sé ag féachaint orthu seo a leanas ina chuid taighde: (1) acmhainneacht na samhlacha curaclaim atá deartha go speisialta chun cabhrú le múinteoirí barr feabhais a chur ar chomhtháthú an ábhair, na teanga agus na litearthachta sa teagasc; agus (2) a mhéad a théann bonn eolais, taithí, agus prionsabail chreidimh oidí na múinteoirí tumoideachais i bhfeidhm ar n-acmhainneacht chun múinteoirí tumoideachais a ullmhú le cur chuige atá comhtháite go maith a chur i bhfeidhm. Foilsíodh ailt leis an Dr Cammarata ar an gcomhtháthú ábhar agus teangacha sa phleanáil churaclaim agus sa teagasc i bhfoilseacháin eolaíocha éagsúla a bhfuil ardmheas orthu i gcaitheamh na blianta. Bhí sé ar cheann de na daoine a fuair Gradam Paul Pimsleur as an Taighde ar an Oideachas i dTeangacha Iasachta in 2013, agus tá sé ina eagarthóir ar Content-Based Foreign Language Teaching: Curriculum and Pedagogy for Developing Advanced Thinking and Literacy Skills (Routledge 2016).

Karen Ní Chlochasaigh

Institiúid Oideachais Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Is taighdeoir iar-dhochtúireachta í an Dr. Karen Ní Chlochasaigh le hInstitiúid Oideachais Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus leis an bhForas Taighde ar Oideachas. Tá sí ag obair ar an togra le beirt taighdeoirí shinsearacha: an Dr Pádraig Ó Duibhir, Institiúid Oideachais OCBÁC, agus an Dr Gerry Shiel, An Foras Taighde ar Oideachas. ‘Tionchar an Tumoideachais ar Dhaltaí i Scoileanna lán-Ghaeilge faoi Mhí-bhuntáiste: Gnóthachtáil, Dul chun cinn agus Dearcthaí’ is ábhar don taighde. Tá an staidéar maoinithe ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG). Is teagascóir le Gaeilge í in Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh ón mbliain 2006 agus is léachtóir páirtaimseartha í ar an gclár M. Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál. Bíonn sí ag feidhmiú mar mheasúnóir ranga agus stiúrthóir taighde in institiúidí éagsúla tríú leibhéal freisin. Is iad na réimsí spéise atá aici ná an fhoghlaim éifeachtach teanga, an fheasacht teanga, an fhoghlaim mhachnamhach ar líne, oideolaíocht na Gaeilge agus próiseas sealbhaithe an dara teanga. Rinne sí a cuid taighde dochtúireachta, Foghlaimeoirí Éifeachtacha na Gaeilge ar an dara agus ar an tríú leibhéal, in Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí faoi stiúir an Ollaimh Muiris Uí Laoire. Bhain sí a bunchéim agus a céim mháistreachta sa Ghaeilge amach ó Choláiste Mhuire gan Smál agus tá DMGA ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, aici freisin.Is Luimníoch ó dhúchas í atá lonnaithe anois i dTrá na Beannaí, Contae Chiarraí.

David Lasagabaster

Ollscoil Thír na mBascach UPV/EHU

Tá David Lasagabaster ina Ollamh le Teangeolaíocht Fheidhmeach in Ollscoil Thír na mBascach, áit ar bronnadh PhD air in 1997. Creativity and metalinguistic awareness: their influence on the learning of English as L3 an teideal a bhí ar a thráchtas. Tá tréimhsí caite aige mar scoláire ar cuairt i roinnt ollscoileanna amhail Ionad an Tumoideachais agus an Ilteangachais (Ollscoil Vaasa, an Fhionlainn), Institiúid Ontario um Léann an Oideachais (Ollscoil Toronto, Ceanada), Ollscoil Nevada (Stáit Aontaithe Mheiriceá), Scoil na dTeangacha agus na Teangeolaíochta (Ollscoil Melbourne, an Astráil), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), an tIonad Iarchéime, Ollscoil Láir Nua-Eabhrac (Stáit Aontaithe Mheiriceá), agus Ollscoil Oxford (an Ríocht Aontaithe). Tá baint aige le hoideachas múinteoirí sa Spáinn le roinnt blianta anois, agus tá ailt foilsithe aige ar shealbhú an dara/tríú teanga, ar FCÁT (an Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha), ar dhearcthaí agus inspreagadh, agus ar an ilteangachas. Tá ailt foilsithe go forleathan aige in irisí idirnáisiúnta agus i leabhair, agus tá leabhair curtha in eagar aige freisin. Ina measc, rinne sé comheagarthóireacht ar CLIL in Spain: Implementation, Results and Teacher Training (Cambridge Scholars Publishing, 2010); English-medium Instruction at Universities: Global Challenges (Multilingual Matters, 2013); Motivation and Foreign Language Learning: From Theory to Practice (John Benjamins, 2014); agus CLIL experiences in secondary and tertiary education: In search of good practices (Peter Lang, 2016).