Glaoch do Pháipéir

Cíorfaidh an chomhdháil seo An Tumoideachas: Deiseanna agus Dea-chleachtais ceisteanna a bhaineann leis an tumoideachas agus fáilteofar roimh pháipéir agus roimh phóstaeir faoi na snáitheanna a leanas:

  • An Teagasc, an Fhoghlaim agus an Measúnú a nascadh le chéile sa Tumoideachas
  • Féinmheastóireacht Scoile, Ceannaireacht agus Forbairt Oideoirí
  • Beartas agus Nuálaíocht i bPobail Dhátheangacha/Ilteangacha.

D’fhéadfaí glacadh le moltaí do pháipéir agus do phóstaeir nach mbaineann go díreach leis na snáitheanna atá luaite thuas ach fós atá gaolmhar le téama an tumoideachais i gcoitinne.

Cineálacha seisiúin

  • Páipéir (léachtaí 20 nóiméad): Is éard atá i gceist le páipéar ná cur i láthair 20 nóiméad ar thopaic a bhaineann le ceann de na snáitheanna. Déanfar na páipéir a aicmiú de réir téamaí nuair is féidir.
  • Póstaeir a chur i láthair (45 nóiméad): Tá an fhormáid seo oiriúnach chun réamhthorthaí ó obair atá ar siúl a chur i láthair nó i gcás tionscadal inar féidir taispeántais agus léiriúcháin amhairc a thaispeáint. Sna seisiúin seo, bíonn deis ag roinnt údar a saothar a thaispeáint nó a léiriú agus plé neamhfhoirmiúil a dhéanamh maidir lena saothar leis na toscairí eile i rith an tseisiúin. D’fhéadfaí póstaeir, léiriúcháin dhigiteacha nó ar ríomhaire, saothair ealaíne, nó meáin amhairc eile a thaispeáint. Ba cheart achoimre ghearr ar chuspóir agus ar chuir chuige an tsaothair a thabhairt i gcás gach taispeántais; d’fhéadfaí go mbeadh bileoga eolais nó ábhar scríofa le fáil freisin. Cuirfear spás ar fáil don phóstaer nó don taispeántas mar chuid den Chomhdháil, ach ní mór don chainteoir féin na hábhair ar fad a eagrú lena n‑áirítear póstaeir, léiriúcháin, bileoga eolais nó ábhair oiriúnacha eile.
  • Siompóisiamaí (2 uair an chloig): I siompóisiam, tugtar deis do ghrúpa daoine (idir triúr agus cúigear go hiondúil) saincheist nó topaic ar leith a mholadh i réimse an tumoideachais teanga agus féachaint ar an tsaincheist nó ar an topaic sin de réir tuairimí éagsúla.

Glacfar le páipéir  agus le póstaeir i nGaeilge agus i mBéarla. Beidh teacht ar áis aistriúcháin chomhuainigh ag an gcomhdháil. Foilseofar rogha páipéar ó imeachtaí na Comhdhála.